Müşteriler için Hüküm ve Koşullar

1. Genel

SemioticTransfer AG,  aşağıda SemioticTransfer olarak anılacaktır.

2. Kapsam

Bu  genel sözleşme koşulları, SemioticTransfer’ın tüm hizmetleri için geçerlidir  (özellikle çeviriler, yabancı dilde pazarlama metinleri, teknik dokümantasyon, yeminli çeviriler, redaksiyon, web metinleri ve çeviri yönetimi).

3. İş talebinde bulunma

Müşteri  iş talebinde bulunarak söz konusu  hüküm ve koşulları kabul ettiğini beyan eder. Müşteri ile  SemioticTransfer arasında aksi kararlaştırılmadıkça  metin yazılı olarak (posta, e-posta, faks) SemioticTransfer’a ulaşır ulaşmaz iş talebi alınmış  sayılır.

4. Üçüncü taraflarla  işbirliği

SemioticTransfer,  sözleşmenin yerine getirilmesi için üçüncü taraflarla işbirliği yapma veya  sözleşmenin yerine getirilmesi görevini üçüncü taraflara devretme hakkına sahiptir.

5. Sözleşmeden  çekilme

Müşteri,  işin yapılan kısmının ödenmesi ve SemioticTransfer’ın zararsız tutulması kaydıyla  çeviri henüz tamamlanmadığı sürece dilediği zaman sözleşmeden  çekilebilir.

6. Fiyat teklifleri, ödeme koşulları  ve faturalandırma  

Sözlü  teklifler bağlayıcı değildir ve geçerli olmaları için SemioticTransfer’ın yazılı  onayı gerekir. Fiyat teklifleri (her zaman KDV hariç)  SemioticTransfer için 30 gün boyunca bağlayıcıdır.   

Tüm  faturalar düzenlendikleri tarihten itibaren 10 gün içinde kesinti olmaksızın ödenir. Noter  tasdikli yeminli çevirilerin ödemesi teslim anında veya posta alındıktan sonra nakit olarak veya teslimattan önce  fatura üzerinden yapılır. Bu ödeme süresi dolduktan sonra  müşteri, SemioticTransfer’dan  herhangi bir ihtar gerekmeksizin temerrüde düşer. Bu durumda SemioticTransfer, faiz oranı Baden finans merkezinde bulunan büyük bankalardaki  kredili mevduat hesaplarına karşılık gelen, en az %5 gecikme faizi  talep etme hakkına sahiptir. Müşteri,  SemioticTransfer’ın yazılı onayı olmadan herhangi bir  karşı iddiayı mahsup etme hakkına sahip değildir.

7. Kabul ve kusur bildirme yükümlülüğü  

Müşteri  tespit ettiği kusurları teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı ve gerekçeli olarak SemioticTransfer’a  bildirmezse SemioticTransfer’ın teslim ettiği işi  kabul etmiş sayılır. Müşteri SemioticTransfer’ın  teslim ettiği işi tam olarak hangi noktada  ve ne ölçüde kusurlu gördüğünü bildirisinde belirtmelidir.

8. Talepler ve garanti   

Garanti,  düzeltme ile sınırlıdır. Diğer talepler  açıkça garanti kapsamı dışındadır. Garanti süresi (SemioticTransfer’ın  kusuru düzeltmesi gereken süre) 60 gündür. İsimlerin,  rakamların, adreslerin veya  tercüme edilemeyen teknik terimlerin doğru şekilde düzeltilmesi garanti kapsamı dışındadır.

9. Sorumluluk  

SemioticTransfer  yalnızca kasıt veya ağır ihmal sonucundaki veri ve belgelerin  kaybından sorumludur. SemioticTransfer,  sözleşmeyi yerine getirmek için işbirliği yapılan üçüncü tarafların neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. SemioticTransfer  hafif ihmalden sorumlu değildir. Yardımcı kişilerin sorumluluğu tamamen hizmet kapsamının  dışındadır ve SemioticTransfer sadece  üçüncü tarafların dikkatli bir şekilde belirlenip gerekli talimatları almasından sorumludur.   

Mücbir  sebepler veya diğer öngörülemeyen ve SemioticTransfer’ın  sorumlu olmadığı olayların yanı sıra  SemioticTransfer’ın etki alanı dışında kalan durumlarla ve engellerle karşılaşılması halinde  SemioticTransfer hizmetle ilgili aksaklıklardan ve gecikmelerden sorumlu değildir.

10. Talebin yerine getirilmesi, teslimat  ve riskin karşı tarafa devri  

Teslimat  veri aktarımı (e-posta, FTP aktarımı)  veya posta yoluyla gerçekleşir. Diğer özel taşıma  veya kurye hizmetleri, postayla göndermeye eşdeğerdir. Belge postaya verildikten, muadili bir  nakliye firmasıyla postalandıktan ya da e-posta veya FTP aktarımı ile gönderildikten sonra  sözleşme SemioticTransfer tarafından yerine getirilmiş olur ve risk müşteriye  geçer.

11. Teslim süresi  ve tarihleri

Teslim sürelerinin  ve tarihlerinin bağlayıcı olarak kabul edilmesi için  SemioticTransfer’ın açık yazılı onayı gerekir.

12. Gizlilik

Müşteri  tarafından SemioticTransfer’a aktarılan veri ve bilgiler  kesinlikle gizlilik çerçevesinde ele alınır. Ayrıca SemioticTransfer,  işin yerine getirilmesi için görevlendirilen çalışanları veya üçüncü tarafları da  gizliliğe zorunlu kılar.

13. Kullanım hakkı

Kullanım  hakları, faturalanan  tutarların tamamı ödenene kadar SemioticTransfer’a aittir.

14. Ödeme yeri,  yetkili yargı yeri ve geçerli hukuk  

Ödemenin  gerçekleştirileceği yer ve tek yetkili yargı merci SemioticTransfer’ın ofisidir.  SemioticTransfer’ın tüm hizmetleri ve bu genel hüküm ve koşullar  İsviçre hukukuna tabidir.

15. Nihai hükümler  

Bu genel hüküm ve koşullara ve çekincelere yapılacak değişikliklerin  ve ilavelerin geçerlilik kazanması  için SemioticTransfer’ın göndereceği e-posta yeterli olmak üzere yazılı  bildirim yapılmalıdır. Sözlü  anlaşmaların geçerli olması için  SemioticTransfer’ın yazılı onayı gerekir.   

Bu genel hüküm ve koşulların  yukarıdaki hükümlerinden  biri veya birkaçı geçersiz hale gelirse kalan hükümler yürürlükte kalır. Geçerliliğini kaybeden  hüküm, taraflarca belirlenen  hükmün ekonomik ve diğer etkilerine en yakın olanla değiştirilecektir.

GTCB for External Partners